C语言与面向对象

模块化

朴素的栈实现例子:

1
2
3
4
5
6
#ifndef _STACK_H_
#define _STACK_H_

bool push(int val);
bool pop(int *pRet);
#endif
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include<stdbool.h>
#include "stack.h"

int buf[16];
int top = 0;

bool isStackFull(void){
  return top == sizeof(buf) / sizeof(int);
}

bool isStackEmpty(void){
  return top == 0;
}

bool push(int iVal){
  if(isStackFull())
    return false;
  buf[top++] = val;
  return true;
}

bool pop(int *pRet){
  if(isStackEmpty())
    return false;
  *pRet = buf[--top];
  return true;
}
问题1:

查看stack.h发现,push(),pop()都被公开在全局命名空间中。

答:在函数名和变量名前指定static修饰符,使函数和变量只在该编译单位内部有效,可以有效避免名字冲突。

问题2:

以上实现方法仅有一个栈,如果需要多种类型的栈,该如何处理?

答:使用结构体将数据结构与代码块分离

使用结构体将数据结构与代码块分离

可持有多个栈的例子:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#ifndef _STACK_H_
#define _STACK_H_

#include<stddef.h>

#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif

typedef struct{
  int top;
  const size_t size;
  int * const pBuf;
}Stack;

bool push(Stack *p, int iVal);
bool Pop(Stack *p, int *pRet);

#define newStack(buf){           \
  0, sizeof(buf) / sizeof(int), (buf)   \ 
}

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#include<stdbool.h>
#include "stack.h"

static bool isStackFull(const Stack *p){
  return p->top == p->size;
}

static bool isStackEmpty(const Stack *p){
  return p->top == 0;
}

bool push(Stack *p, int iVal){
  if(isStackFull(p))
    return false;
  p->pBuf[p->top++] = iVal;
  return true;
}

bool pop(Stack *p, int *pRet){
  if(isStackEmpty(p))
    return false;
  *pRet = p->pBuf[--p->top];
  return true;
}


int buf[16];
Stack stack = newStack(buf);
Stack stack = {0, sizeof(buf) / sizeof(int), (buf)};

C与面向对象

带有范围检查功能的栈例子:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
typedef struct{
  int top;
  const size_t size;
  int * const pBuf;

  const bool needRangeCheck;
  const int min;
  const int max;
}Stack;

...
#define newStack(buf){           \
  0, sizeof(buf) / sizeof(int), (buf),  \
  false, 0, 0               \
}

#define newStackWitchRangeCheck(buf, min, max){   \
  0, sizeof(buf) / sizeof(int), (buf),      \
  true, min, max                  \
}

//stack.c
static bool isRangeOk(const Stack *p, int val){
  return !p->needRangeCheck || (p->min <= val && val <= p->max);
}

bool push(Stack *p, int val){
  if(!isRangeOk(p, val) || isStackFull(p))
    return false;

  p->pBuf[p->top++] = val;
  return ture;
}

高内聚低耦合

使检查功能从结构体中栈结构体中移除,封装为专门的检查功能函数。 stack.h

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
typedef struct{
  const int min;
  const int max;
}Range;

typedef struct{
  int top;
  const size_t size;
  int * const pBuf;
  const Range * const pRange;
}Stack;

#define newStack(buf){          \
  0, sizeof(buf) / sizeof(int), (buf), \
  NULL;                \
}

#define newStackWithRangeCheck(buf, pRange){  \
  0, sizeof(buf) / sizeof(int), (buf) ,    \
  pRange                   \
}
stack.c
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
static bool isRangeOk(const Range *p, int val){
  return p == NULL (p->min <= val && val <= p->max);
}

bool push(Stack *p, int val){
  if(!isRangeOk(p->pRange, val) || isStackFull(p))
    return;

  p->pBuf[p->top++] = val;
  return true;
}

检查功能通用化

之前实现了一个对栈中输入值上下限检查的功能,这时又加入一个检查每次输入值都比上一次输入值大的功能。此时,可以将检查的功能通用化。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
#ifndef _STACK_H_
#define _STACK_H_

#include<stddef.h>

#ifndef __cplusplus
extern "C" {
#endif

typedef struct Validator {
  bool (* const validate) (struct Validator *pThis, int val);
  void * const pData;
}Validator;

typedef struct {
  const int min;
  const int max;
} Range;

typedef struct {
  int previousValue;
}PreviousValue;

typedef struct{
  int top;
  const size_t size;
  int * const pBuf;
  Validator * const pValidator;
}Stack;

bool validateRange(Validator *pThis, int val);
bool validataPrevious(Validator *pThis, int val);

bool push(Stack *p, int val);
bool pop(Stack *p, int *pRet);

#define newStack(buf) {           \
  0, sizeof(buf) / sizeof(int), (buf),  \
  NULL                  \
}

#define rangeValidator(pRange) {    \
  validateRange,           \
  pRange               \
}

#define previousValidator(pPrevious) { \
  validatePrevious,          \
  pPrevious              \
}

#define newStackWithValidator(buf, pValidator) {  \
  0, sizeof(buf) / sizeof(int), (buf),      \
  pValidator                   \
}

#ifndef __cplusplus
}
#endif

#endif

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#include<stdbool.h>
#include"stack.h"

static bool isStackFull(const Stack *p){
  return p->top == p->size;
}

static bool isStackEmpty(const Stack *p){
  return p->top == 0;
}

bool validateRange(Validator *pThis, int val){
  Range *pRange = (Range *)(pThis->pData);
  return pRange->min <= val && val <= pRange->max;
}

bool validatePrevious(Validator *pThis, int val){
  PreviousValue *pPrevious = (PreviousValue *)pThis->pData;
  if(val < pPrevious->previousValue)
    return false;

  pPrevious->previousValue = val;
  return true;
}

bool validate(Validator *p, int val){
  if(!p)
    return true;

  return p->validate(p, val);
}

bool push(Stack *p, int val){
  if(!validate(p->pValidator, val) || isStackFull(p))
    return false;

  p->pBuf[p->top++] = val;
  return true;
}

bool pop(Stack *p, int *pRet){
  if(isStackEmpty(p))
    return false;

  *pRet = p->pBuf[--p->top];
  return ture;
}

面向对象与多态性

继承

封装

虚函数表

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
typedef struct Foo{
  int count;
  void (* const func0)(struct Foo *pThis);
  void (* const func1)(struct Foo *pThis);
  void (* const func2)(struct Foo *pThis);
}Foo;

Foo foo0 = {
  0, func0_impl, func1_impl, func2_impl
};

Foo foo1 = {
  1, func0_impl, func1_impl, func2_impl
};

Foo foo2 = {
  2, func0_impl, func1_impl, func2_impl
};
 • 有多个对象具有相同的行为(即函数指针集合)
 • 其中持有较多的函数指针
 • 需要生成较多数量的对象

持有函数指针的部分就会很可能造成内存浪费。可以引入虚函数表的方式解决这种问题。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
typedef struct FooVtbl{
  void (* const func0)(struct Foo *pThis);
  void (* const func1)(struct Foo *pThis);
  void (* const func2)(struct Foo *pThis);
}FooVtbl;

static Foovtbl foo_vtbl = {func0_impl, func1_impl, func2_impl};

typedef struct Foo{
  const int count;
  const FooVtbl * const pVtbl;
}

Foo foo0 = {0, &foo_foo_vtbl};
Foo foo1 = {1, &foo_foo_vtbl};
Foo foo2 = {2, &foo_foo_vtbl};

pFoo->pVtbl->func(pFoo);
这样的代码结构仅需要在对象中持有指向虚函数表的指针即可,而无需持有函数指针,节约内存。

非虚函数