queue和priority_queue

queue

queue 可以用 list 和 deque 实现,默认情况下用 deque 实现。

1
2
3
4
template < class T, class Cont = deque<T> >
class queue{
    ...
};

priority_queue

priority_queue 是“优先队列”。它和普通队列的区别在于,优先队列的队头元素总是最大的——即执行 pop 操作时,删除的总是最大的元素;执行 top 操作时,返回的是最大元素的引用。

1
2
3
4
template < class T, class Container = vector <T>, class Compare = less<T> >
class priority_queue{
    ...
};